متلک جدید به صداوسیما، شهردار تهران و ربیعی!

[unable to retrieve full-text content]

ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز هم برخی اخبار و اظهارنظرهای چهره های مختلف را دستمایه کار خود قرار داده است.