ملت اگر پی گیر بود کابینه پر از سیبیل نمی شد

پایگاه خبری گُلوَنی، رضا ساکی: شاید ما ایرانی ها تنها مردمی در جهان باشیم که وقتی به یک چیزی گیر می دهیم تا مدت ها بی خیالش نمی شویم. نمونه اش همین سلفی گرفتن آن نماینده های بنده خدا با خانم موگرینی. یعنی الان حتا بچه ای که در شکم مادر است هم می داند آنها چه کردند. خبر حتی به زندان های ما هم رسیده است و اگر از یک چوپان در بلند های کوهستان هم بپرسی چه خبر؟ پاسخ می دهد عکس های سلفی نمایندگان را دیده ای؟
البته پی گیر بودن چیز بدی نیست اما نمی دانم چرا ملت ایران بر سر حواشی این قدر از خود پی گیری نشان می دهند و بر سر مسائل مهم این قدر پی گیر نیستند. یعنی اگر بر سر داشتن وزیر زن در کابینه از خود پی گیری نشان می دانند الان کابینه این قدر سیبیل نداشت. اگر پی گیر ورود خانواده ها به ورزشگاه بودند الان این قدر در ورزشگاه سیگار نمی کشیدند و فحش های رکیک نمی دانند.
ملت اگر پی گیر کیفیت خودرو داخلی می شد ماشین های باکیفیت تری زیر پای مان بود و این نبود که برای داشتن چراغ روز و سانروف دست به دامن چینی ها بشویم.
خلاصه که ملت ملت عجیبی است. ملتی است عاشق حاشیه. یعنی کافی است شب تا صبح برایش خنداننده شو پخش کنی. ملت عاشق این است که بنشیند پای تلویزیون و در پاسخ حال شما چطوره؟ بلند بگوید: عالی.
باقی بقای تان

Let’s block ads! (Why?)